او به آغوش کسی احتیاج داشت - گلچین مطالب اینترنتی او به آغوش کسی احتیاج داشت - گلچین مطالب اینترنتی

گلچین مطالب اینترنتی

او به آغوش کسی احتیاج داشت

او به آغوش کسی احتیاج داشت

cid:1.2055724526@web110612.mail.gq1.yahoo.com

خرس قطبی: من از سر صلح آمده ام


Norbert Rosing ' s striking images of a wild polar bear coming upon
tethered sled dogs in the wilds of Canada ' s Hudson Bay
 
cid:1.2055724526@web110612.mail.gq1.yahoo.com
عکس های قابل توجه نوربرت رزینگ نشاندهنده یک خرس قطبی وحشی است که به سمت سگهای سورتمه افسار بسته در حیات وحش "هادسن بی" کانادا نزدیک میشود.

cid:2.2055724526@web110612.mail.gq1.yahoo.com
The
photographer was sure that he was going to see the end of his dogs when the
polar bear wandered in..
عکاس مطمئن بود که مرگ سگهای خود را خواهد دید زمانی که خرس قطبی در اطراف سگهایش سرگردان بود

cid:3.2055724526@web110612.mail.gq1.yahoo.com


cid:4.2055724526@web110612.mail.gq1.yahoo.com

cid:5.2055724526@web110612.mail.gq1.yahoo.com
It ' s hard to
believe that this polar bear only needed to hug someone!
باورش سخته که بدونی این خرس قطبی فقط به آغوش کسی احتیاج داشت!
cid:6.2055724526@web110612.mail.gq1.yahoo.com
--
 
منبع : اینترنت